Gezeichnete Kölner Tümmler

belatscht belatscht belatscht
belatscht Elstern Elstern
Elstern Kalotten Kalotten
Kalotten_1,0 Rosettentiger Weisschlag
Weisschlag Weisschlag-Weisschwanz Weisschwanz
weißschlag Weissschlag Weissschlag